فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

تجزیه و تحلیل هزینه – حجم - سود

تجزیه و تحلیل هزینه – حجم - سود Cost-volume-profit (CVP) analysis

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجزیه و تحلیل بهای تمام شده،حجم فعالیت و سود

تجزیه و تحلیل بهای تمام شده،حجم فعالیت و سود CVP

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل