فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

سناخت انواع خیارهای گلخانه ای و نحوه کشت آن

آشنایی با انواع خیارهای مرغوب که در گلخانه پرورش م یابند آشنا شده و چگونگی کشت آن را توضیح می دهد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل